Pla d’Igualtat

1.- INTRODUCCIÓ

OBJECTE

Segons l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l’objectiu d’aconseguir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, a més d’eliminar la discriminació per raó de sexe.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El pla d’igualtat de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. s’aplica a tota la Comunitat Valenciana. La finalitat d’aquest pla és tant per a homes com a dones, és a dir, la incorporació de la igualtat entre tots dos en el funcionament i gestió diària de l’empresa.

VIGÈNCIA

El pla d’igualtat de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. no tindrà una data de validesa determinada, ja que els objectius concrets que s’estableixen dependran de les mesures oportunes que s’implanten per aconseguir-los i l’evolució d’aquestes, les quals es donaran progressivament. De totes maneres, la direcció de l’empresa determina que cada quatre anys aquest pla serà revisat, ara bé, sempre que es detecte que les mesures no estiguen donant els resultats que s’esperaven, llavors haurien de ser corregides.

CARACTERÍSTIQUES

Organitzatiu: Tots els treballadors que formen part de la plantilla d’aquesta empresa es troben en el mateix punt de partida, és a dir, eliminant els desequilibris i desigualtats en l’accés, participació i desenvolupament en l’organització en l’acompliment de les tasques.

Pràctic i realista: Tant la direcció de l’empresa com els treballadors de la mateixa marquen les actuacions, els terminis i els recursos necessaris en funció de les possibilitats.

Participatiu: Tota la plantilla aporta les seues opinions i suggeriments per al desenvolupament de l’activitat empresarial.

Transparent: Garanteix la informació en relació als continguts d’aquest Pla i la consecució dels seus objectius a tota la plantilla.

Transversal: La igualtat és responsabilitat de totes les àrees de l’empresa.

En concret el pla ha de ser assumit per:

La direcció de l’empresa i pels treballadors.

2.- FASES DEL PLA D’IGUALTAT

DIAGNÒSTIC

Es basa en la recollida d’informació i anàlisi de les dades de totes les àrees de l’empresa, de les quals s’extrauen els resultats en termes d’oportunitats i indicadors de millora, tenint en compte els homes i dones, la qual cosa ens permet la comparació entre tots dos.

EXECUCIÓ

Després dels resultats del diagnòstic s’identifiquen les accions d’acord amb les desigualtats detectades i les possibilitats reals de l’organització per aconseguir els objectius generals o específics en cada àrea de treball, mitjançant l’establiment d’un calendari i la determinació de les persones encarregades de dur-les a terme.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Observar els objectius aconseguits en el pla d’adaptació d’estratègies i definició de noves mesures, en cas de ser necessàries, així com la correcció de les quals no s’hagen aconseguit els objectius proposats.

2.1 CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC

Per fer el diagnòstic de la realitat concreta de MITJANS AUDIOVISUALS DEL MAESTRAT S.L, s’ha fet una anàlisi en les diferents àrees de l’empresa amb la finalitat de millorar-les mitjançant noves mesures en temes d’igualtat.

Aquest anàlisi ha consistit en el següent estudi:

Característiques de l’empresa: informació de l’estructura organitzativa, relacions laborals i comunicació.
Característiques de la plantilla: distribució per edats, antiguitat, tipus de contracte, nivell d’estudis.
Formació: Informació sobre la participació del personal per analitzar si dones i homes tenen les mateixes oportunitats de participació i desenvolupament professional.
Responsabilitat familiar i conciliació de la vida familiar, personal i laboral: recull la posició de dones i homes pel que fa a la conciliació de la vida familiar.
Prevenció de riscos laborals: gestió de la salut, incloent-hi la protecció de la maternitat, violència de gènere, informació sobre si és una gestió que garanteixi un entorn laboral bo per a la salut.

Les relacions laborals les exerceix la Direcció General així com les relacions amb altres organitzacions.

Les oportunitats de millora que s’han detectat són:

En primer lloc prioritzar la incorporació de dones en qualsevol àrea de l’empresa, en igualtat de condicions.
Transmetre una imatge d’igualtat davant la ciutadania.
Sobretot realitzar enquestes de satisfacció laboral i treballar la forma d’integrar la diversitat.

2.2. COMUNICACIÓ I EXECUCIÓ

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. com a mitjà de comunicació està en condicions de poder transmetre una sèrie de valors com ara la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

En la comunicació s’ha de fer especial atenció a la utilització de la mateixa perquè no siga sexista.

2.3. GESTIÓ DEL PERSONAL

Aconseguir la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits a través de la contractació externa.

Previndre la salut dels treballadors i treballadores.

3. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA

La fase de seguiment i avaluació que es contempla en aquest Pla d’igualtat de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. permetrà conèixer el desenvolupament del mateix i els resultats obtinguts.

2018 Medios Audiovisuales del Maestrat S.L. - Canal56 Notícies - Avís legal - Política de privacitat